U bent hier : Home >> Werkdomeinen >> Zorg
 
Dinsdag, 24 mei 2022
 

 

 

 

Zorg

In de steeds sneller veranderende maatschappij, kan ook het onderwijs niet achterblijven en moet zij mee veranderen. De laatste jaren is de taak van leerkrachten steeds uitgebreider geworden en zagen steeds nieuwe initiatieven het daglicht. bvb GOK (-plus), zorg- +, R&T met daaraan gekoppeld extra uren om dit in te vullen. Dit alles om de taak van directie en leerkrachten wat te verlichten maar ook om voortrekker te zijn van nieuwe ideeën/ werkvormen.
Niet dat scholen nog geen ervaring hadden op het domein van zorg. Elke basisschool heeft reeds jaar en dag ervaring met het principe van taakklas, taakleerkracht, zorgjuf, leerlingbegeleiding. Er werd en wordt al jaren goed werk geleverd. Belangrijk is dat er per school een zorgbeleid en zorgvisie wordt uitgestippeld en dat we dit doen in samenspraak met alle betrokken zorgmensen (geen individu meer maar een team) en het schoolteam. De laatste jaren is er meer en meer aandacht gekomen voor allerhande leerstoornissen, sociaal-emotionele problemen. De taak van de leerkracht en de zorgjuf is er niet eenvoudiger op geworden: een duidelijke omschrijving van waar we met z’n allen naartoe willen en wie welke taak heeft en wat die taak dan precies is, was noodzakelijk. De noden van de kinderen aanpakken, talenten ontwikkelen is een hele klus en vraagt van alle betrokken partijen een grote openheid, communicatievaardigheid, bereidheid tot bijscholen, .... Het is een taak die jammer genoeg of gelukkig maar nooit zal eindigen.

Kwaliteitsvol onderwijs versterkt bij alle kinderen de ontwikkeling van een positief zelfbeeld, de motivatie, het zelf initiatief nemen. Dit vormt de basis van levenslang leren. Een goede basisschool garandeert voor alle kinderen een brede basisvorming (hoofd-hart-handen), veel kansen op actief leren, brede zorg en gelijke onderwijskansen. Dit kan enkel binnen een positief en veilig klasklimaat gerealiseerd worden.

Brede zorg en gelijke onderwijskansen houden in dat we gepast omgaan met de verschillen (differentiëren). Wie ongelijk is, mag ongelijk behandeld worden.
Zowel de leerweg (het hoe) als het begin- en eindpunt mogen wat verschillen. We geven kinderen de tijd die ze nodig hebben.
Om deze doelstellingen waar te maken, moet er een ondersteuningsaanbod gedaan worden. Daarom zijn er uren zorg, GOK en R&T per school aangewend. Alle leerlingen/ kleuters hebben recht om te putten uit dit aanbod wanneer zij daar nood aan hebben.

In de veelheid van scholen en hun eigenheid is het belangrijk om een lijn te brengen in het ondersteuningsaanbod. We proberen onze neus in dezelfde richting te krijgen en elkaar waar nodig te ondersteunen. In de loop van de voorbije 6 jaar, hebben we elkaar beter leren kennen, kennis opgedaan i.v.m. leer- en gedragsstoornissen, ons leerlingvolgsysteem op elkaar afgestemd, nagedacht over visie en beleid,... Specifieke aandacht gaat naar leerlingen/kleuters met een taalachterstand (anderstaligen in de brede zin van het woord), hoogbegaafden, kinderen met gedrags- en sociaal-emotionele problemen. Het aantal anderstalige kinderen stijgt de laatste 2 jaar stevig. Niet enkel hebben we te maken met allochtone kinderen, maar steeds vaker kiezen Franstalige Belgen het Nederlandstalig onderwijs omwille van de kwaliteit en de verhoogde kansen later op de arbeidsmarkt.

Ondanks alle maatschappelijke en onderwijskundige / pedagogische veranderingen is er een grote bereidheid om 'Samen voor beter' te gaan.

 
© 2016 - www.samenvoorbeter.be